ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น…

>ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี<<
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบคอมพิวเตอร์