ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบร…

ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการคัดลือก-8-ก.ค.-62