เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภา…

วันจันทร์ ที่5 สิงหาคม2562 โดยมีนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยนางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2561ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี