เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านมนุษศาสตรและสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่2 “มนุษยศาส…

วันจันทร์ที่5 สิงหาคม 2562 รองศาสตรจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านมนุษศาสตรและสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่2 “มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชัฎสงขลา