เข้าร่วมการประชุมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภา…

วันจันทร์ที่5 สิงหาคม 2562 นางสาวซัลซาบีล สะแม นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้าร่วมการประชุมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้ แห่งความสุข ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนิภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี