ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จผ่านการอบรม…

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จผ่านการอบรมหลักสูตร อาหารว่าง(ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด)และหลักสูตรทักษะงานไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้น ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักเศรษฐ์กิจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี