ร่วมประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนป…

วันอังคาร ที่6 สิงหาคม2562 เวลา 15.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมสันติวิทยาลัยชุมชนปัตตานี