เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนบูรณากา…

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องศูนย์ไอที วิทยาลัยชุมชนปัตตานี