รางวัลชมเชย ระดับชาติจากการเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565

        มนุษย์ที่ดีเลิศ คือมนุษย์ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น
        วิทยาลัยชุมชนปัตตานีขอแสดงความยินดีกับทีมลังกาสุกะในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติจากการเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทีมลังกาสุกะ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการ ซั้งปลา ภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ป่าและน้ำ ดำเนินงาน ในพื้นที่บ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีตัวแทนนักศึกษาจาก 5 หลักสูตร เข้าร่วมเป็นสมาชิกภายในทีมลังกาสุกะ ประกอบด้วย สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาอิสลามศึกษา และสาขาสาธารณสุขชุมชน และมีอาจารย์ปทุมณัฐราช นิยมเดชา เป็นทีาปรึกษาโครงการ และร่วมเดินทางในครั้งนี้ การเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 28 ทีม จาก 26 สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของนักศึกษา วชช.ปัตตานี ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักศึกษาทีมลังกาสุกะกับรางวัลชมเชย ระดับชาติ ครั้งนี้ครับ