พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึก…

วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา2561 โดยมีรองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด รองประธานสภามหาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีรักษาราชการแทนประธานสภาฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชม ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การศึกษาถือว่าเป็นรากฐานสำคัญ ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติของเราในองค์รวม ซึ่งวิทยาลัยชุมชนมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาให้กับชาวจังหวัดปัตตานีด้วยดีตลอดมา ผู้สำเร็จการศึกษานับเป็นผลผลิต
ที่มีคุณค่า สู่การสร้างทักษะทางอาชีพและเพิ่มคุณภาพแห่งการดำเนินชีวิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับชาวชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีใจมุ่งมั่นแสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะ สู่การงานอาชีพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นสถาบันการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ชาวชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานีทุกท่านพึงตระหนักถึงโอกาสที่ท่านได้รับ โดยการแนะนำและชักชวนลูกหลานเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างปัญญา และร่วมสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและชุมชน และที่สำคัญคือการร่วมสร้างพลเมืองดีให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วยความรัก และความเอื้ออาทรต่อกันเพื่อจะนำพาสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุข

ในการนี้ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561
มีจำนวนทั้งหมด 246 คน โดยจำแนกเป็นสาขาวิชา ดังนี้ 1. อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 19 คน 2. อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 65 คน 3. อนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 14 คน 4. อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 20 คน 5. อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 109 คน 6. อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 19 คน ซึ่งทั้งนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และนักศึกษาเรียนดีของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีอีกด้วย