โครงการ เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมี ดร.กัลยา ตันสกุล และอาจารย์นันท์นภัส เพ็ชสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ภายใต้หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ในการนี้โดยมีพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการภาคสนามแก่นักศึกษา สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน รหัส 60 และนักศึกษา รหัส 60 รับการสวมเสื้อปฏิบัติการภาคสนามจากอาจารย์ผู้สอน ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี