ประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ภายใต้หัวข้อ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ…

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ภายใต้หัวข้อ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องศูนย์ไอที วิทยาลัยชุมชนปัตตานี