อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระบบนิเวศน์ พืช สัตว์ และพันธุ์ไม้ป่าชายเลนอ่าวปัตตานี…

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนปัตตตานี จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระบบนิเวศน์ พืช สัตว์ และพันธุ์ไม้ป่าชายเลนอ่าวปัตตานี ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ 39 โดยมี นายวรวุฒิ พิทักษ์สันติกุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ กลุ่มบูนาดารา ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี