เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยนำชุมชน บ้านโผงโผงนอก และชุมชนบ้านยางแดง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area-based : กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ณ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านห้วยทรัพย์ อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฏร์ธานี