โครงการการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area-based : กิจกรรมศึกษาดูงานแห…

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยนำชุมชน บ้านโผงโผงนอก และชุมชนบ้านยางแดง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area-based : กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ณ เขาเทพพิทักษ์ อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี