มหกรรมรวมพล Digital Network SBPAC ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใ…

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 อาจารย์ สุภณิดา วงษ์เดิม โดยนำ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 18 คน เข้าร่วม “มหกรรมรวมพล Digital Network SBPAC ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายยุวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเครือข่ายคน “Digital Network SBPAC”ให้เกิดการขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา