ประชุมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร พร้อมด้วย หัวหน้าสาขา อาจารย์ประจำหลักสูตร เขร่ว…

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในการประชุมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร พร้อมด้วย หัวหน้าสาขา อาจารย์ประจำหลักสูตร เขร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสันติ ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี