โครงการการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area-based : กิจกรรมศึกษาดูงานแห…

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยนำชุมชน บ้านโผงโผงนอก และชุมชนบ้านยางแดง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area-based : กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ณ กลุ่มย่านลิเภา”กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช