โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตแกนนำ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในการนี้งานกิจการน…

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตแกนนำ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในการนี้งานกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตแกนนำ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่งมีวัตถประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดให้กับแกนนำนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและให้ความรู้ การสร้างสำนึกให้กับนักศึกษามีความตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และพื้นที่จังหวัดสงขลา