โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตแกนนำ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในการนี้งานกิจการน…

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตแกนนำ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในการนี้งานกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตแกนนำ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่งมีวัตถประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษ