โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและด้านอาหาร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข…

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีคณะกรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ อนุกรรมการวิชาการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและด้านอาหาร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่