วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูต…

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ประจำปี 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข เป็นผู้บรรยายเรื่องความรู้ประกันคุณภาพการศึกษาและทำ Workshop จัดทำ SAR ระดับหลักสูตร ซึ่งครั้งนี้ได้มี 4 วิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมโครงการ 1.วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 2.วิทยาลัยชุมชนยะลา 3.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ4.วิทยาลัยชุมชนสงขลา การดำเนินโครงการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย และเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิด ณ ห้องประชุมสันติ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี