โครงการ จัดทำแผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้…

วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดทำแผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี 4 วิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมโครงการ 1.วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 2.วิทยาลัยชุมชนยะลา 3.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ4.วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ให้แก่บุคลากรวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยการสร้างความสามัคคี และความปรองดองบนความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้