การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 …

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ เพชรเหมือน และอาจารย์ศจีมาศ พลูทรัพย์ เป็นคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและดับวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี