วิทยาลัยชุมชนปัตตานีดำเนินการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งท…

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา09.30 น. วิทยาลัยชุมชนปัตตานีดำเนินการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 4/2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการอนุกรรมการวิชาการร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี