ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2/2562 รหัส 62 …

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2/2562 รหัส 62 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ เพิ่ม ถอน และเปลี่ยนกลุ่ม ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบออนไลน์ (register.bcca.go.th) และสามารถดูตารางเรียนผ่านช่องทาง http://pncc.ac.th/?page_id=5693 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2562