ร่วมเยี่ยมเยือนนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อติดตามการฝึกงานของนักศึกษา และให้คำปรึก…

ร่วมเยี่ยมเยือนนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อติดตามการฝึกงานของนักศึกษา และให้คำปรึกษาระหว่างการฝึก ของสาขาการปกครองท้องถิ่น