ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีต้อนรับนางสาธิตา ทันตเวช รักษาการดำรงตำแหน่ง ผู้อำน…

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มอบหมายให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีต้อนรับนางสาธิตา ทันตเวช รักษาการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาปัตตานี ณ อาชีวศึกษาปัตตานี