กิจกรรม MAJLIS CINTA NABI เมาลิดสัมพันธ์อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.
สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดกิจกรรม MAJLIS CINTA NABI : เมาลิดสัมพันธ์อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ และในส่วนของกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงคำสอนและจริยวัตรอันประเสริฐของศาสดามูฮัมหมัด ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตของมุสลิม และเสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งภายในกิจกรรมมีการอ่านบัรซันยี (ชีวประวัติของท่านศาสดา) ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาอิสลามศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน