ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ สำหร…

ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารแนบท้าย

https://drive.google.com/file/d/17VmKxmmBUby5fuIA-uQ0xyJa48Q6CRzd/view?fbclid=IwAR0urr70i1xXSYbbFCy78HhiArN5uefvHPb5lO4MZrImobzeFkkncjITe0A