ประกาศ ด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการสุขภาพ ตามประ…

ประกาศ ด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการสุขภาพ ตามประกาศจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่งโมง หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง และหลักสูตรการนวนดสวีดิช 150 ชั่วโมง
#รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ

https://bit.ly/2t3vltI