ร่วมศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ณ ชุมชนหนองสาหร่าย ต.หน…

เมื่อวันที่ 4-7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม (ครูชำนาญการพิเศษ) นางสุภณิดา วงษ์เดิม (ครู) นายอุมาร์ เจะอุบง (เจ้าหน้าที่) ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ทั้งสิ้น 52 คน ร่วมศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ณ ชุมชนหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งทั้งนี้ได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง โดยการเข้าพักบ้านพักพอเพียงของชุมชน และร่วมศึกษาเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทางและทิศทางการดำเนินชีวิต และอุดมการณ์ของผู้นำชุมชนที่นำพาชาวบ้านให้หันหลังกับระบบทุนนิยมอันเป็นเหตุให้ชาวบ้านมีหนี้สินจำนวนมาก เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและทัศนคติ จนเกิดความรักใคร่ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมแก้ปัญหาโดยใช้คุณธรรม ความดีเป็นเครดิตในการแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สิน ผ่านสถาบันการเงินของชุมชนที่เรียกว่า ธนาคารความดี และสร้างอาชีพที่หลากหลายในชุมชน ที่พึ่งพาตนเองและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สามารถขจัดปัญหาความยากและหนี้สิน อันสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่คนในชุมชน ถือได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่ดีเยี่ยมในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและพึ่งพาตนเอง ซึ่งครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้และแนวทางที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อนำมาปรับใช้ในวิถีชีวิตและชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดี