ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ หลักสูตรอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมือ…

วันจันทร์ ที่13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -12.00น.โดยมีนายวทัญญู หมัดชูโชติ พร้อมด้วยนางนัสรีน นิเงาะ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และนางสาวมูรนี เล๊ะนุ๊ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ หลักสูตรอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี