กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังการฝึกประสบการณ์ ของสาขาการจัดการทั่วไป…..

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกงาน กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังการฝึกประสบการณ์ของสาขาการจัดการทั่วไป โดยมี อาจารย์ สุภณิดา วงษ์เดิม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป อาจารย์ นายวทัญญู หมัดชูโชติ อาจารย์นิเทศฝึกงานและปทุมณัฐราช นิยมเดชา ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งการนำเสนอผลการฝึกงานในวันนี้ นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึก การทำงาน รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนักศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกงานของนักศึกษาต่อไป