ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วชช.ตานี ปีการศึกษา 2563.

ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ปีการศึกษา 2563…

ดังเอกสารที่แนบไว้
ผลการสอบวัดควมรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วชช.ตานี ปีการศึกษา 2563…