ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร…

ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

เอกสารแนบท้าย 
https://drive.google.com/file/d/1KyuxBDNCKKysyLxi3UN1xhPOPE-olo8P/view?usp=sharing