โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19).

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และประชาชนทั่วไปร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานีและประชาชนทั่วไป 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยได้ และ3.เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครัวเรือนได้