โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ SPOC และ MOOC เพื่อการพัฒนาระบบการ…

วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 -16.00 น. รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ พ่วงรอด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ SPOC และ MOOC เพื่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ,Loom และโปรแกรมอื่นๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมพบปะพูดคุยพร้อมให้กำลังใจแก่ครูผู้สอน และนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้. กิจกรรมจัดระหว่างที่ 21-22 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ทั้งนี้มีครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา เข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญามีความรู้และทักษะการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 2. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญามีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ตลอดจนช่วยลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา