แหล่งข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน

รายงานผลการเรียนการสอน

สำนักวิชาการ ได้กำหนดให้ผู้สอนจะต้องรายงานผลการเรียนการสอน
ทั้งรูปแบบชั้นเรียนและแบบออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลิงค์แบบรายงานออนไลน์
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย              4. สาขาวิชาการจัดการ
<คลิกที่นี่เพื่อบันทึกรายงาน>                 <คลิกที่นี่เพื่อบันทึกรายงาน>
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น           5. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
<คลิกที่นี่เพื่อบันทึกรายงาน>                 <คลิกที่นี่เพื่อบันทึกรายงาน>
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             6. สาขาวิชาอิสลามศึกษา
<คลิกที่นี่เพื่อบันทึกรายงาน>                 <คลิกที่นี่เพื่อบันทึกรายงาน>

** รายวิชา Block Course ให้ผู้สอนรายงานแยกเช้า-บ่ายตามตารางสอน


คู่มือการรายงานผลการเรียนการสอน

รูปแบบโครงสร้างเนื้อหา Google Classroom

วีดีโอคู่มือการใช้งาน

วิธีการบันทึก มคอ.3

แบบวัดและประเมินผลการศึกษา

วิธีการดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน Google Classroom

หลักสูตร/กฏระเบียบ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง