คณะกรรมการสภา

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

นายภูเบศ จันทนิมิ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.สมเกียรติ พ่วงรอด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเกลี่ยเกียรติ แซ่แต้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุกูล สนิทพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิบูลย์ บุญมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชนธัญ แสงพุ่ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจรินทร ปราชญ์เปรื่อง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายโกวิท แย้มกลิ่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายชยพล พุฒยอด
เลขานุการ

นางซูไบดะห์ จะปะกียา
ผู้ช่วยเลขานุการ