คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นายชยพล พุฒยอด
รองผอ.วชช.ปัตตานี
สำนักผู้อำนวยการ

นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
รองผอ.วชช.ปัตตานี
สำนักวิชาการ

รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์
รองผอ.วชช.ปัตตานี
ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต