บุคลากร

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  Email  Tel
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี suthisak.num@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 112
2 นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี suthisak.num@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 112
3 นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี chayaphon.put@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 111
4 รศ.เทพกร พิทยาภินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี - -
5 นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ chaweewan.khu@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 102
6 นางสาวภรตา อภิรักษากุล ครู คศ.2 ชำนาญการ phorata.aph@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 102
7 นางสุวรรณี วัชรีบำรุง ครู คศ.2 ชำนาญการ suwannee.wat@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 102
8 นางสาวลาตีปะห์ ดอแม ครู คศ.2 ชำนาญการ lateepah.dom@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 113
9 นายสุริยา หว่าหลำ ครู คศ.1 suriya.wal@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 113
10 นางสุภณิดา วงษ์เดิม ครูผู้ช่วย supanida.won@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 103
11 นางสาวฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย - -
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  Email  Tel
1 นางสาวซัลซาบีล สะแม นักวิชาการศึกษา zalzabeel.sam@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 102
2 นางสาวสมพร โรยทั่ว นักวิชาการศึกษา somporn.roy@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 113
3 นางแวสาระห์ นิอามัน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน weasarah.nia@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 107
4 นายวทัญญู หมัดชูโชติ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน watanyoo.mad@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 102
5 นางสาวรัตนาภรณ์ แพงมาก นักวิชาการวัดและประเมินผล rattanabhorn.pae@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 104
6 นางโนรี มะเด็ง นักวิชาการเงินและบัญชี noree.mad@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 103
7 นางสาวเพ็ญสุดา ปลื้มใจ นักวิชาการเงินและบัญชี pensuda.per@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 103
8 นางนุริสาน ดือราแม นักวิชาการพัสดุ nurisan.dua@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 108
9 นายสาเหะนาวาวี สาเหะอามิ นักวิชาการพัสดุ sahehnawawee.sah@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 108
10 นางซูไบดะห์ จะปะกียา เจ้าหน้าที่ธุรการ subaidah.cha@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 101
11 นางอุราภรณ์ บุญดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ uraporn.boo@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 101
12 นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา นักวิชาการศึกษา - 66 7346 0205 ต่อ 102
13 นางสาวนันทิชา บุญละเอียด เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล - -
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  Email  Tel
1 นางนัสรีน นิเงาะ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ nusreen.nin@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 105
2 นางสาวนูรีซัน ดอเล๊าะ ครูอัตราจ้าง - -
3 นางจุฑารัตน์ สาและ เจ้าหน้าที่วิจัยและจัดเก็บข้อมูล jutarat.sal@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 113
4 นางสาวรูสนา เซ็ง เจ้าหน้าที่วิจัยและจัดเก็บข้อมูล rusna.san@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 113
5 นางสาวปัตตีมา ปัตนกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป pattima.pat@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 103
6 นางสาวแวอาอียะห์ บุงาตายง เจ้าหน้าที่จัดการเรียนการสอน waeayeeyah.bun@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 107
7 นางสาวแวนุรไอนี แวอีซอ เจ้าหน้าที่ครัวฮาลาล waenunaini.wae@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 104
8 นางสาวอานา ดอเล๊าะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ana.dor@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 101
9 นายอิมรอน ดาโอ๊ะ เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เอกสาร aimron.dao@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 115
10 นายอุมาร์ เจะอุบง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ umar.che@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 115
11 นางสาวนิฟาตีฮะ นิเดหะ เจ้าหน้าที่บัญชี nifatiha.nid@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 103
12 นางสาวอัสมา เหนื่องตีบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน asma.nha@pncc.ac.th 66 7346 0205 ต่อ 113
13 นายมูฮำหมัดฮาฟิซ ยะโดะ เจ้าหน้าที่พัสดุ - 66 7346 0205 ต่อ 108
14 นายซอฟฟี้ มะลาลม พนักงานขับรถ - 66 7346 0205
15 นายรุสลัน มะเด็ง พนักงานขับรถ - 66 7346 0205
16 นายอิสมาแอ สาและ นักการภารโรง is-maae@pncc.ac.th 66 7346 0205
17 นายแวรุสดี แวยะโก๊ะ คนสวน - 66 7346 0205
18 นางกัสหม๊ะ สาและ แม่บ้าน - 66 7346 0205
19 นางรอฮานี เจะอาลี แม่บ้าน - 66 7346 0205
20 นางนูรลัยลา อาแวเง๊าะ แม่บ้าน - 66 7346 0205
21 นายนายือรี อุเซ็ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - 66 7346 0205 ต่อ 114
22 นายอุสมาน ดือเระ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - 66 7346 0205 ต่อ 114
23 นายอาหามะ กาหลง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - 66 7346 0205 ต่อ 114
24 นายมะยากี มาหิเละ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - 66 7346 0205 ต่อ 114
25 นางปุณยนุช ทองด้วง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนฯ - 66 7346 0205
26 นางสาวอาทิตยา แวเด็ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป - -
27 นางสาวมูรนี เล๊ะนุ๊ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - -