บุคลากร

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  Email  Tel
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี prayoon.dam@pncc.ac.th -
2 นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี suthisak.num@pncc.ac.th -
3 นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี chayaphon.put@pncc.ac.th -
4 รศ.เทพกร พิทยาภินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี teppagone.pit@pncc.ac.th -
5 นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ chaweewan.khu@pncc.ac.th -
6 นางสาวภรตา อภิรักษากุล ครู คศ.2 ชำนาญการ phorata.aph@pncc.ac.th -
7 นางสุวรรณี วัชรีบำรุง ครู คศ.2 ชำนาญการ suwannee.wat@pncc.ac.th -
8 นางสาวลาตีปะห์ ดอแม ครู คศ.2 ชำนาญการ lateepah.dom@pncc.ac.th -
9 นายสุริยา หว่าหลำ ครู คศ.1 suriya.wal@pncc.ac.th -
10 นางสุภณิดา วงษ์เดิม ครูผู้ช่วย supanida.won@pncc.ac.th -
11 นางสาวฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย haneesah.bin@pncc.ac.th -
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  Email  Tel
1 นางสาวซัลซาบีล สะแม นักวิชาการศึกษา zalzabeel.sam@pncc.ac.th -
2 นางสาวสมพร โรยทั่ว นักวิชาการศึกษา somporn.roy@pncc.ac.th -
3 นางแวสาระห์ นิอามัน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน weasarah.nia@pncc.ac.th -
4 นายวทัญญู หมัดชูโชติ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน watanyoo.mad@pncc.ac.th -
5 นางสาวรัตนาภรณ์ แพงมาก นักวิชาการวัดและประเมินผล rattanabhorn.pae@pncc.ac.th -
6 นางโนรี มะเด็ง นักวิชาการเงินและบัญชี noree.mad@pncc.ac.th -
7 นางสาวเพ็ญสุดา ปลื้มใจ นักวิชาการเงินและบัญชี pensuda.per@pncc.ac.th -
8 นางนุริสาน ดือราแม นักวิชาการพัสดุ nurisan.dua@pncc.ac.th -
9 นายสาเหะนาวาวี สาเหะอามิ นักวิชาการพัสดุ sahehnawawee.sah@pncc.ac.th -
10 นางซูไบดะห์ จะปะกียา เจ้าหน้าที่ธุรการ subaidah.cha@pncc.ac.th -
11 นางอุราภรณ์ บุญดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ uraporn.boo@pncc.ac.th -
12 นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา นักวิชาการศึกษา pathumnattharat.niy@pncc.ac.th -
13 นางสาวนันทิชา บุญละเอียด เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล nunthicha.bun@pncc.ac.th -
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  Email  Tel
1 นางนัสรีน นิเงาะ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ nusreen.nin@pncc.ac.th -
2 นางสาวนูรีซัน ดอเล๊าะ ครูอัตราจ้าง nurisan.dol@pncc.ac.th -
3 นางจุฑารัตน์ สาและ เจ้าหน้าที่วิจัยและจัดเก็บข้อมูล jutarat.sal@pncc.ac.th -
4 นางสาวรูสนา เซ็ง เจ้าหน้าที่วิจัยและจัดเก็บข้อมูล rusna.san@pncc.ac.th -
5 นางสาวปัตตีมา ปัตนกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป pattima.pat@pncc.ac.th -
6 นางสาวแวอาอียะห์ บุงาตายง เจ้าหน้าที่จัดการเรียนการสอน waeayeeyah.bun@pncc.ac.th -
7 นางสาวแวนุรไอนี แวอีซอ เจ้าหน้าที่ครัวฮาลาล waenunaini.wae@pncc.ac.th -
8 นางสาวอานา ดอเล๊าะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ana.dor@pncc.ac.th -
9 นายอิมรอน ดาโอ๊ะ เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เอกสาร aimron.dao@pncc.ac.th -
10 นายอุมาร์ เจะอุบง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ umar.che@pncc.ac.th -
11 นางสาวนิฟาตีฮะ นิเดหะ เจ้าหน้าที่บัญชี nifatiha.nid@pncc.ac.th -
12 นางสาวอัสมา เหนื่องตีบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน asma.nha@pncc.ac.th -
13 นายมูฮำหมัดฮาฟิซ ยะโดะ เจ้าหน้าที่พัสดุ - -
14 นายซอฟฟี้ มะลาลม พนักงานขับรถ - -
15 นายรุสลัน มะเด็ง พนักงานขับรถ - -
16 นายอิสมาแอ สาและ นักการภารโรง is-maae@pncc.ac.th -
17 นายแวรุสดี แวยะโก๊ะ คนสวน - -
18 นางกัสหม๊ะ สาและ แม่บ้าน - -
19 นางรอฮานี เจะอาลี แม่บ้าน - -
20 นายนายือรี อุเซ็ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - -
21 นายอุสมาน ดือเระ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - -
22 นายอาหามะ กาหลง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - -
23 นายมะยากี มาหิเละ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - -
24 นางปุณยนุช ทองด้วง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนฯ - -
25 นางสาวอาทิตยา แวเด็ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป atittaya.wae@pncc.ac.th -
26 นางสาวมูรนี เล๊ะนุ๊ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ murnee.len@pncc.ac.th -