สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Local Government

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.(การปกครองท้องถิ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate Degree in Local Government
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.(Local Government)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ และพนักงานของรัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมทั้งเป็นผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอิสระ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

Comming Soon

ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ขออภัยในความไม่สะดวก ..