สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.(การจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate Degree in Management
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.(Management)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ สามารถเป็นนักบริหารจัดการที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐบาล เช่นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานธุรการเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานบริหารบุคคล เป็นต้น และหน่วยงานเอกชน ในตำแหน่งงาน เช่น พนักงานธุรการ พนักงานในฝ่ายงานคลังสินค้า พนักงานในฝ่ายงานการผลิต พนักงานในฝ่ายงานการตลาด เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
1
2
3
4
5
6