สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Islamic Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อย่อ (ไทย) : อ. (อิสลามศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate Degree in Islamic Studies
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A. (Islamic Studies)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการอิสลามศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับอิสลามศึกษา และผู้สอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ/เอกชน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

Comming Soon

ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ขออภัยในความไม่สะดวก ..