G Suite for Education

เป็นการรวมบริการ Google Apps for Education จาก google แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และการทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ (Cloud service) สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ ทุกเวลา

Classroom

Gmail

Drive

Calendar

Groups

Docs

Sheets

Slides

Forms

Sites

Hangouts

Vault

สำหรับบุคลากร / อาจารย์พิเศษ

บุคลากร / อาจารย์พิเศษ ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งาน ที่นี่ โดยใช้งานอีเมลจาก G Suite for Education มีรายละเอียดดังนี้

Username : ชื่อจริง.นามสกุล 3 ตัวแรก@pncc.ac.th
Password : เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสผ่านเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที โดยสามารถดูขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ที่นี่

หากพบปัญหาในการใช้งานอีเมล โปรดติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4532 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก +66 7346 0205 ต่อ 115 (ในวันและเวลาราชการ) หรือแจ้งปัญหาการใช้งานมาที่อีเมล support@pncc.ac.th (ตลอด 24 ชั่วโมง)

สำหรับนักศึกษา / ศิษย์เก่า

นักศึกษา / ศิษย์เก่า ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งาน ที่นี่ โดยใช้งานอีเมลจาก G Suite for Education มีรายละเอียดดังนี้

Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา 13 หลัก@pncc.ac.th
Password : รหัสประจำตัวนักศึกษา 13 หลัก

รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสผ่านเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที โดยสามารถดูขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ที่นี่

หากพบปัญหาในการใช้งานอีเมล โปรดติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4532 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก +66 7346 0205 ต่อ 115 (ในวันและเวลาราชการ) หรือแจ้งปัญหาการใช้งานมาที่อีเมล support@pncc.ac.th (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการขอใช้งาน G Suite for Education

สำหรับบุคลากร

บุคลากรจะได้รับสิทธิ์การใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อเริ่มงานที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 (รหัสนักศึกษา 61xxxxxxxxxxx) เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์การใช้งานโดยอัตโนมัติ
นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ กรุณานำบัตรประจำตัวนักศึกษา มาติดต่อขอใช้งานได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

สำหรับอาจารย์พิเศษ

 

สำหรับศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานี สามารถขอใช้งาน G Suite for Education ได้ โดยเตรียมหลักฐานดังนี้

- บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงความเคยเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เช่น ใบอนุปริญญาบัตร, ใบแสดงผลการเรียน เป็นต้น

ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ +66 7346 0205 ต่อ 115 (ในวันและเวลาราชการ) หรือแจ้งขอใช้งานมาที่อีเมล support@pncc.ac.th (ตลอด 24 ชั่วโมง) พร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวข้างต้นมาให้เรียบร้อย

 

คู่มือการใช้งาน