ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นายชยพล พุฒยอด
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ