ตารางเรียน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาอิสลามศึกษา