ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมร่วมของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี


ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

“พัฒนาคนและชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมสันติสุข”


วิสัยทัศน์ (Vision)

 “ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ”


พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา และส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
  2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชน
  3. บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม
  5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
  2. พัฒนางานวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
  3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
  4. อนุรักษ์ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม
  5. บริหารจัดการที่เน้นคุณภาพมาตรฐานและยึดหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมร่วมของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

(Service)

S = Smile ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ
E = Excellence Services บริการดีเยี่ยม ผู้ได้รับบริการประทับใจ
R = Rule ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับโดยเคร่งครัด
V = Vision Focus ยึดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชน
I = Integration บูรณาการกับศาสตร์พระราชา กับ ศาสตร์สากล
C = Collaboration ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
E = Effectiveness บริการตามความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ