ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

  " พัฒนาบุคคลและชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมสันติสุข "  

วิสัยทัศน์

  “ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ”  

พันธกิจ

  1. การจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  
  2. การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  
  3. การบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
  5. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  
  6. xxx