กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกำหนดสถานะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง การย้าย และการตัดโอนตำแหน่งข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถานอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลืิอก พ.ศ. 2560
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะชนิดประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2560
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ. 2560
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และประชุมและการดำเนินงานของสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุม และการดำเนินงานของสภาวิชาการ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการสถาบันและรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัยและรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการดำเนินการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาขั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

    ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2561
    ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2561
    ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช 2560
    ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
    ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
    ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
    ระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. 2558

คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน

คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

ประกาศ

ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การดำเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2560
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยและวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถาบัน และส่วนราชการในสำนักงานและวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง อนุปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2558
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้สอนประจำในสถาบัน พ.ศ. 2558
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (นางสิริกร มณีรินทร์)
อนุญาตใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แนวทางปฎิบัติ

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559
แนวปฏิบัติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบความประพฤติและจริยธรรม หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2561
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบความประพฤติและจริยธรรม หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2560